Karta zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach językowych w Stacji Nowa Gdynia
Informacje o dziecku
:
:
:
:
Dzień: Miesiąc: Rok:
Informacje o rodzicu/opiekunie
:
:
:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:    Miasto:

Wprowadź adres do korespondencji

:
:
:
:
:
:
  Imię Nazwisko Seria i nr dowodu
1.
2.
:
I turnus (24.06-28.06.2019 r.);
IV turnus (15.07-19.07.2019 r.);
V turnus (22.07-26.07.2019 r.);
VI turnus (29.07-02.08.2019 r.);
VII turnus (05.08-09.08.2019 r.);
VIII turnus (12.08-16.08.2019 r.);
IX turnus (19.08-23.08.2019 r.);
X turnus (26.08-30.08.2019 r.);
Informacja o stanie zdrowia dziecka
:
odra ospa różyczka świnka astma szkarlatyna żółtaczka zakaźna choroby nerek choroby reumatyczne padaczka
:
utraty przytomności zaburzenia równowagi omdlenia częste bóle głowy częste bóle brzucha wymioty krwawienia z nosa przewlekły kaszel lub katar anginy duszności bóle stawów szybkie męczenie się niedosłuch
Inne dolegliwości:
:
:
TAK NIE
:
TAK NIE
:
TAK NIE
:
TAK NIE
:
TAK NIE
:
:
TAK NIE
:
przelew na konto
gotówka w siedzibie Progresu
:
Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki.

UMOWA O UCZESTNICTWO W PÓŁKOLONIACH

Zawarta dnia 16-07-2019 w Łodzi pomiędzy:

Centrum Szkoleniowym Progres Jagóra i  Nordyński Sp.j.  z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 40 reprezentowanym  przez Mariusza Jagórę, zwane dalej Organizatorem

a Opiekunem/Rodzicem wymienionym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach językowych w Stacji Nowa Gdynia, zwanym dalej Zgłaszającym.

1.Warunki uczestnictwa oraz uiszczania opłaty.
1.1.Warunkiem wpisania dziecka na listę Uczestników półkolonii jest złożenie w biurze Organizatora lub przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach językowych w Stacji Nowa Gdynia,
i Karty zdrowia dziecka oraz uiszczenie opłaty za wybrany turnus - przed rozpoczęciem  danego turnusu, we wskazanym terminie.
1.2.Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za turnus w wysokości 895,00 zł przed rozpoczęciem turnusu (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy). W przypadku wyboru większej ilości niż jeden turnus, Zgłaszający obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości odpowiadającej wybranej ilości turnusów we wskazanym terminie.
1.2.1. Rabat w wysokości 5% przysługuje:
- nowemu uczestnikowi półkolonii, zapisanemu na jeden turnus;
1.2.2. Rabat w wysokości 10% przysługuje:
- uczestnikowi, który brał udział we wcześniejszych edycjach półkolonii,
- uczestnikowi, który zapisany jest na więcej niż jeden turnus;
- rodzeństwu, bądź grupie dzieci, zapisanych na jeden turnus;
1.3.Opłatę za wybrany turnus można uiścić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Strykowie 34 8785 0002 2001 0004 3427 0001 lub gotówką / kartą w siedzibie Organizatora.
1.4.W przypadku opóĽnienia w uiszczeniu opłaty Organizator wezwie Zgłaszającego do zapłaty, doliczając zgodnie z art. 359 w zw. z art. 481 k.c. do sumy dłużnej odsetki ustawowe za zwłokę.

2.Obowiązki organizatora.
2.1.Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom półkolonii należytego bezpieczeństwa oraz do ubezpieczenia ich od nieszczęśliwych wypadków.
2.2.Organizator zobowiązuje się do należytego wykonania świadczenia zgodnie z przedstawionym planem półkolonii.
2.3.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania nieznacznych zmian w programie półkolonii.

3.Obowiązki Zgłaszającego, Uczestników półkolonii, odpowiedzialność materialna i dyscyplinarna.
3.1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obwiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Obiektu Stacji Nowa Gdynia, a także do stosowania się do poleceń Organizatorów, Opiekunów, Trenerów
i Ratowników.
3.2.Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci podczas pobytu na półkoloniach, zobowiązując się tym samym do naprawienia lub pokrycia ich w całości.
3.3.Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia kłopotów dyscyplinarnych m.in. nagannego zachowania się Uczestnika na zajęciach, pomimo upomnienia go przez Kadrę, nie stosowania się do poleceń Kadry lub umyślnego zniszczenia mienia należącego do Organizatora lub stanowiącego własność Stacji Nowa Gdynia. W wyżej wymienionych przypadkach Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia..
3.4.Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału
w zajęciach (np. zabrudzenia ubrań) oraz za zagubione przez Uczestników przedmioty wartościowe. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się także do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz do odbywających się w danym dniu zajęć.

4.Przywóz oraz odbiór dziecka z półkolonii.
4.1.Opiekun lub Rodzic zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia dziecka prosto do opiekuna będącego
w sali, w której odbywają się zajęcia.
4.2.W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dziecka przez Rodzica/Opiekuna, dziecko może odebrać wyłącznie osoba/y wymienione w Zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez Rodzica/Opiekuna bądĽ przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu, należy niezwłocznie poinformować o tym drogą mailową oraz telefoniczną Organizatora podając dane osobowe (imię oraz nazwisko) oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej przez Rodzica/Opiekuna do odbioru dziecka. Pisemne, podpisane własnoręcznie upoważnienie do odbioru dziecka należy przekazać Opiekunowi półkolonii.
4.3.Opiekun lub Rodzic zobowiązany jest do odebrania  dziecka z półkolonii do godziny 17:30. W przypadku spóĽnienia Opiekun/Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za opiekę nad dzieckiem w kwocie 90 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

5.Odstąpienie od umowy.
5.1.W przypadku braku możliwości uczestnictwa dziecka w półkoloniach spowodowanej chorobą dziecka lub inną nieprzewidzianą przyczyną, opłacony a niewykorzystany turnus można zrealizować w innym terminie, pod warunkiem, że Organizator dysponuje jeszcze wolnym miejscem na wskazanym przez Rodzica/Opiekuna turnusie półkolonii. Chęć wykorzystania niezrealizowanego turnusu w innym terminie Rodzic/Opiekun obowiązany jest zgłosić  Organizatorowi najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem pierwotnie wybranego turnusu. W przypadku braku możliwości uczestnictwa dziecka w półkoloniach w innym terminie Rodzicowi / Opiekunowi przysługuje zwrot pieniędzy.
5.2.Rodzin/Opiekun bez podania przyczyny może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, a przed rozpoczęciem półkolonii, uzyskując pełny zwrot uiszczonej opłaty.
5.3.W przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie ich trwania pomiędzy stronami dokonywane jest rozliczenie zgodnie z którym opłata uiszczona za zajęcia podlega zwrotowi po pomniejszeniu o zajęcia zrealizowane. Wypowiedzenie umowy musi posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności
5.4.W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej ilości Uczestników (wymagane minimum to 8 Uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu półkolonii. W wyżej wymienionej sytuacji Organizator zwraca uiszczoną opłatę w całości.

6.Sprawy sporne.
6.1.W przypadku powstania spraw spornych wszelkie reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia turnusu. W przypadku zgłoszenia reklamacji po w/w terminie nie będą one uwzględnione.
6.2.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy stronami niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.

7.Postanowienia końcowe
7.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa powszechnie obowiązującego.
7.2.Zgłaszający, akceptując warunki niniejszej Umowy, wyraża, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 -j.t. ), zgodę na przetwarzanie jego jak i jego dziecka danych osobowych zawartych
w Umowie w celu prowadzenia bieżącej ewidencji oraz dla potrzeb rekrutacji. Dane osobowe Zgłaszającego jak i Uczestnika półkolonii mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora dla jego wewnętrznych potrzeb. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami niniejszej umowy i akceptuję jej brzmienie.

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że: Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra i Nordyński spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 40. więcej o RODO.Szkoła Języków Obcych Progres, 91-408 ŁódĽ, ul. Pomorska 40, 42/632 88 97, 42/630 28 80, www.progres.edu.pl, polkolonie@progres.edu.pl